Alalam News Network | شبکه خبری العالم

جستجو

Alalam News Network | شبکه خبری العالم

  • 2515
  • دانشمندان دست به یک ماجراجویی بزرگ علمی زده و درخشانترین نور را در زمین تولید کردند. نوری که این دانشمندان موفق به تولید آن شده اند حدود یک میلیارد برابر درخشانتر از نور خورشید است. دانشمندان به این دستاورد خبرساز به عنوان تأکیدی بر اساس الکترودینامیک نگاه می کنند.

  • منبع