‫محمدرضا عالی پیام (آقای هالو) بعد آزادی از زندان و شعر خوانی ا

جستجو

‫محمدرضا عالی پیام (آقای هالو) بعد آزادی از زندان و شعر خوانی ا

  • 1840

صفحه آخر برنامه ای ست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب پخش می شود. صفحه آخر، بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدمهای خبر می پردازد تا با نگاهی بی طرفانه، دیروز و امروز آدمها را در برابر بینندگان قرار دهد. مجری صفحه آخر هر جمعه آدمهای متفاوتی از اخبار هفته را زیر ذره بین می گذارد.
منبع پخش - http://ir.voanews.com/media/video/331...

منبع