جستجو

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,

  • 1576


There Are Three Things That Matter In Afghanistan Today.
Political Stability, Stability and Stability.


چند سوال در مورد جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور

آیا اعمالی را که جنرال دوستم متهم به انجام آن اند ، از سی سال به اینطرف دگران انجام نمی دهند ؟

آیا حملات به جنرال دوستم ، ثبات سیاسی شکنند و حساس افغانستان را برهم نمی زند ؟

آیا دو سال بعد که کامپاین انتخابات ریاست جمهوری دوباره آغاز خواهد شد ، کاندیدان پیشتاز به رای اوزبیک ها و ترکمن ها نیاز پیدا نخواهند کرد؟

آیا اجراات کنونی بر علیه معاون اول رییس جمهور افغانستان ، مغایر احکام قانون اساسی نیست ؟

منبع