Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,

جستجو

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,

  • 3839
سوالهایی در مورد همسایه غربی افغانستان

چرا رژیم آخوندی ایران با رژیم های مورد حمایه امریکا در عراق دایم همکاری نموده است ؟

چرا رژیم آخوندی ایران با رژیم های مورد حمایه امریکا در افغانستان دایم همکاری و کمک نموده است ؟

چرا رژیم آخوندی ایران به رهبر مورد حمایه امریکا در افغانستان حتی بکس های مملو از دالر امریکایی فرستاده است ؟

چرا امریکا رژیم آخوندی ایران را هیچگاه مانند لیبیا بامبارد نکرد ؟ آیا نمی توانست ؟

چرا امریکا هیچگاه با رهبران رژیم آخوندی ایران مانند رهبر سوریه برخورد نمی کند ؟

چرا امریکا هیچگاه ، هیچنوع اقدام جدی در مورد فروپاشی رژیم آخوندی ایران را روی دست نگرفته است ؟

شاید این سوالها را اسناد جدیدی که درین اواخر در مورد تماس های محرمانه رهبر رژیم آخوندی ایران با مقامات امریکایی به نشر رسیده است پاسخ گوید .

صفحه خاص بی بی سی در مورد تماس های محرمانه رهبر رژیم آخوندی با مقامات امریکایی


چند پارچه زیبای فارسی در کوک ستودیو

من آمده ام

آمادگی ها برای ثبت پارچه من آمده ام

پیمانه بده

بی بی صنم جانم

لیلی لیلی ، لیلی جان


منبع