صفحه اول - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

جستجو

صفحه اول - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

  • 3859

بازنمایی زنان مجاهد در فیلم 'سیانور'

تسلیم دردناک لیلا و سیمین و هنگامه به فضای سرکوبگر ایدئولوژیک و مردانه پیچیده تر از آن است که یک فیلم شبه پلیسیِ شبه اکشن بتواند آن را ترسیم کند. فیلم موفق بود اگر نشان می داد که زنان چریک فقط با تنفر از سرمایه داری، امپریالیسم، و رژیم شاه شناخته نمی شدند، آنها علیه توقعاتی که جامعه از زن خوب - همسر، مادر، خواهر در خدمت خانواده - داشت برمی خاستند.

  • 29 مارس 2017 - 09 فروردین 1396
منبع