صفحه ایران - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

جستجو

صفحه ایران - BBC Persian link rel="dns-prefetch" href="https:

  • 1293

'داماد ترامپ موضوع تحقیقات مربوط به روسیه'

رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا موضوع تحقیق است. مقام های آمریکایی که از آنها نام برده نشد گفتند که توجه محققان به آقای کوشنر به معنی سوءظنی دایر بر ارتکاب تخلف از سوی او یا طرح اتهام علیه او نیست.

  • 25 مهٔ 2017 - 04 خرداد 1396
منبع