جستجو

پورتال چت ایرانی

  • 3527

شفقناپایگاهبینالمللیهمکاریهایخبریشیعهحضرتآیتاللهالعظمیمکارمشیرازیگفتحجابازفروعدیناست؛اماامروزباآنمعاملهاصولدینمی‌شود؛یعنیاگرکسیبخواهدبااسلاممخالفتکند؛باحجابمقابلهمی‌کند؛زیراجنبهسیاسیپیداکردهودشمنانفهمیده‌اندکهحجابضروریدیناست؛ازاین‌روبهعنوانسمبلاسلامباآنبهمبارزهبرخاسته‌اند

بهگزارششفقناازرسا،اینمرجعتقلیددردیدارمسؤولانومربیانمرکزتحقیقاتوطرح‌هایکاربردیحجابریحانه‌النبیسکهدرمدرسه‌امیرالمؤمنینعبرگزارشد،حجابوعفافجامعهراازمسائلسرنوشتسازدرکشورخواندواظهارداشتکاربرایحجاببایدبابرنامه‌ریزیدقیق،هماهنگیخاصوبهصورتفراگیرصورتبگیرد؛یعنیازظرفیت‌‌هایمساجد،مدارس،رسانه‌هاودولتنیزاستفادهشود

اوباتأکیدبرضرورتهمکاریدولتبرایترویجوگسترشححابوعفافدرجامعه،ابرازداشتازدولتومسؤولاندراینزمینهمطالبهکنیدوطلبکارباشید؛زیرابرخلافگفتهآنهادولتمی‌تواندبابخشنامهوتوصیهدرادارات،بیمارستان‌ها،هواپیما‌هاودیگرمراکزبرحجابوعفافتأکیدکند؛همانگونهکهدرصداوسیما،حجابلازموضروریرعایتمی‌شود

آیتاللهمکارمشیرازیتصریحکرددولتاگرنمی‌تواندحجابرادرکلجامعهگسترشدهد،چرادراینزمینهکم‌کاریوکوتاهیمی‌کند،آیامفاسدبی‌حجابیکهطلاقومتلاشیشدنخانوادهاست،برکسیپوشیدهاست؟

اوبههمکاریوپشتیبانیعلماومراجعازگسترشحجابوعفافدرجامعهاشارهوتأکیدکردحجابسمبلاسلام،نظامواخلاقاست؛ازاین‌روبایداسلامیتنظامحفظومشخصشود،دولتنیزبایدهمراهیکند،توصیهکند؛چونکهتوصیه‌اشمقبولواقعمی‌شود،دررسانه‌هاودیگرمراکزنیزحرکت‌هایجامعومؤثرشروعشود؛قبلازآنکهبگوینددیگرنمی‌شودجلوآنراگرفت

استاددرسخارجحوزهعلمیهقمتصریحکرداخیراًبرخیمسؤولانگفته‌اندکهاسلامهمه‌اشحجابنیست؛مگرماگفتیم،اسلامهمه‌اشحجاباست؛اینسخنهمانندایناستکهچشمکسیدردکندوبهویبگویند«بدنانسانکههمه‌اشچشمنیست»کهاینگونهمطالب،فرارغیرمنطقیازحکمضروریاسلاماست

اوافزودبایدباموجضدحجابمقابلهشود؛زیراحجابیکمسألهسرنوشتسازومهماستوفقطجنبهفساداخلاقیآنمطرحنیست؛بلکهامروزجنبهسیاسی،مبارزاتیودهنکجیبهنظامنیزپیداکرده‌است

آیتاللهمکارمشیرازیباتقدیروتشکرازفعالیت‌هایمرکزتحقیقاتوطرح‌هایکاربردیحجابریحانه‌النبیسافزودآمارفعالیت‌هاییمرکزریحانه‌النبیسنشاندهندهبابرنامهبودناینمرکزاستکهذخیرهیومالمعادوآخرتشماخواهدبود

اوتأکیدکردحجابازفروعدیناست؛اماامروزباآنمعاملهاصولدینمی‌شود؛یعنیاگرکسیبخواهدبااسلاممخالفتکند؛باحجابمقابلهمی‌کند؛زیراجنبهسیاسیپیداکردهودشمنانفهمیده‌اندکهحجابضروریدیناست؛ازاین‌روبهعنوانسمبلاسلامباآنبهمبارزهبرخاسته‌اند

اینمرجعتقلید،مخالفتباحجابرادارایدوهدفخواندویادآورشدحجابدرمرحلهنخستمولدفساداخلاقیدرجامعهاستومسائلدینیراتضعبفمی‌کند؛امادرگامبعدباهدفسیاسیودهنکجیبهنظام،حجابتضعیفمی‌شود؛چنانکهبرخیکشورهایاروپایینیزباحجاببرخوردسیاسیکردهوباآنمقابلهمی‌کنند

آیتاللهمکارمشیرازیبااشارهبهسورهآلعمراندرتوصیهبهمربیانحجابگفتازهجمه‌‌هایدشمنانبهحجابنهراسیدواستقامتبورزید؛زیراهرکارمهمیمشکلاتیداردودرعینداشتنصبروتقوا،آمادگیمقابلهبادشمنانداشتهباشیدکهامدادهایالهیهموارهپشتیبانشماخواهدبود

قبلازشروعمراسم،حجتالاسلاممحمدمهدیابراهیمپور،مدیرمرکزتحقیقاتوطرح‌هایکاربردیحجابریحانهالنبیسگزارشیازعملکرداینمرکزرامحضرحضرتآیتاللهمکارمابلاغکردودرپایاننیزازیکیازمربیانبرترحجاببااهدایلوحتقدیریازسویاینمرجعتقلیدتقدیرشد

منبع