IranPressNews : ايران پرس نيوز اخبار ايران و جهان

جستجو

IranPressNews : ايران پرس نيوز اخبار ايران و جهان

  • 1579
مهرداد درباره تروریسم؛ انگلیس در دام افراطیون خطرناک:

ای خدای بزرگ می دانم که این چنین آیه هایی که در کتاب
آسمانی مسلمانان آمده و این افراطی ها با آن به ترس و وحشت
و کشتار دست می زنند از تو نیست۰ تو که بزرگی ات حد و مرزی
ندارد اگر می خواستی پیامی بفرستی از چیزهایی می گفتی که
نشانه تو باشد از صلح دوستی کمک به دیگران عشق و نه کینه و
نفرت! از موسیقی می گفتی از نظم جهان و نیروهای جاذبه بین
ستارگان یا سیارات و نه از کشتن کسی که ایده و گمانی دیگر دارد۰
خدای ما ایرانیان از نظر واژه و مفهوم به اروپایی ها نزدیک است۰
در زیان هلندی می گویند Khod درست مانند خدای ما بدون آ!
در انگلیسی خ را با G نوشته اند و می شود God و در زبان
آلمانی حرف d را با tt می نویسند به این شکل Gott که تنها روش
نوشتن ها تغییر کرده۰ در زبان عربی الله را جوری دیگری تفسیر کرده اند
مانند آتش جهنم و چیزهای دیگر که ترسناکش می کند۰

منبع